Billiou’s Dealer Zone Pogoji uporabe

1. Sprejetje pogojev uporabe in sprememb

Vsakič, ko uporabljate to spletno mesto ali omogočite dostop do njega, se strinjate, da vas zavezujejo ti Pogoji uporabe, kakor so občasno spremenjeni z obvestilom ali brez njega. Poleg tega, če uporabljate določeno storitev na tem spletnem mestu ali do katere dostopate prek tega spletnega mesta, za vas veljajo vsa pravila ali smernice, ki veljajo za te storitve, in bodo s sklicevanjem vključene v te Pogoje uporabe. Preberite naš Pravilnik o zasebnosti, ki je s sklicevanjem vključen v te Pogoje uporabe.

2. Storitev Billiou’s Dealer Zone

Ta spletna stran in storitve, ki so vam na voljo na tej spletni strani in prek nje, so na voljo tako, kot so. Strinjate se, da si družba Billiou’s pridržuje pravico do spremembe ali prekinitve zagotavljanja tega spletnega mesta in njegovih storitev ter do začasnega ali trajnega odstranjevanja podatkov kadar koli, brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti do vas, pri čemer družba Billiou’s ne odgovarja za pravočasnost, odstranitev podatkov, neuspešno shranjevanje podatkov, netočnost podatkov ali neustrezno dostavo podatkov.

3. Vaše odgovornosti in obveznosti registracije

Za uporabo tega spletnega mesta ali nekaterih njegovih delov se boste morda morali registrirati za uporabniški račun na tem spletnem mestu; v tem primeru se strinjate, da boste na zahtevo posredovali resnične podatke. Z registracijo uporabniškega računa se izrecno strinjate s pogoji uporabe tega spletnega mesta, vključno z vsemi spremembami družbe Billiou’s, ki so tukaj objavljene.

4. Politika zasebnosti

Za registracijske podatke in druge osebne podatke, ki se lahko zbirajo na spletnem mestu, veljajo pogoji pravilnika o zasebnosti Billiou’s Dealer Zone.

5. Registracija in geslo

Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in ste odgovorni za vso uporabo svojega uporabniškega računa in/ali uporabniškega imena, ne glede na to, ali ste jo odobrili ali ne. Strinjate se, da boste družbo Billiou’s nemudoma obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega računa, uporabniškega imena ali gesla.

6. Vaše ravnanje

Strinjate se, da je za vse informacije ali podatke kakršne koli vrste, bodisi besedilo, programsko opremo, kodo, glasbo ali zvok, fotografije ali grafiko, video ali drugo gradivo (“vsebina”), ki so na voljo javno ali zasebno, izključno odgovorna oseba, ki zagotavlja navedeno vsebino, ali oseba, katere uporabniški račun se uporablja. Strinjate se, da vam podjetje Billiou’s na noben način ne odgovarja za vsebino, prikazano na tem spletnem mestu, niti za kakršno koli napako ali opustitev.

Z uporabo tega spletnega mesta ali katere koli ponujene storitve se izrecno strinjate, da:

(a) ne boste zagotavljali vsebine ali se obnašali na način, ki bi se lahko razlagal kot: nezakonito; nezakonito; grozeče; škodljivo; žaljivo; nadlegovalno; zasledovalno; nedovoljeno; žaljivo; obrekljivo; vulgarno; nespodobno; žaljivo; neprimerno; pornografsko; namenjeno motenju ali onemogočanju delovanja tega spletnega mesta ali katere koli zagotovljene storitve; okuženo z virusom ali drugo uničevalno ali škodljivo programsko rutino; povzroča civilno ali kazensko odgovornost; ali krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;

(b) se ne boste izdajali za katero koli osebo ali subjekt ali lažno predstavljali svoje povezanosti z njim; ne boste ponarejali ali kako drugače poskušali prikriti ali lažno predstaviti izvora katere koli vsebine, ki jo posredujete;

(c) ne boste zbirali ali zbirali podatkov o drugih uporabnikih;

(d) ne boste zagotavljali in ne boste uporabljali tega spletnega mesta za zagotavljanje kakršne koli vsebine ali storitve na komercialen način ali na način, ki bi vključeval nezaželeno pošto, neželeno pošto, verižna pisma, piramidne sheme ali katero koli drugo obliko nedovoljenega oglaševanja ali trgovanja; tega spletnega mesta ne boste uporabljali za promocijo ali upravljanje katere koli storitve ali vsebine brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Billiou;

(e) ne boste zagotavljali nobene vsebine, ki bi lahko povzročila civilno ali kazensko odgovornost družbe Billiou ali bi lahko veljala za kršitev lokalne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje, vključno z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih ali poslovnih skrivnostih, vendar ne omejeno nanje.

7. Posredovanje vsebine na tem spletnem mestu

z zagotavljanjem kakršne koli vsebine na tem spletnem mestu:

(a) strinjate se, da uredniku spletnega mesta podelite svetovno, brezplačno, trajno, neizključno pravico in licenco (vključno z vsemi moralnimi pravicami ali drugimi potrebnimi pravicami) za uporabo, prikaz, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavo, distribucijo, izvajanje, promocijo, arhiviranje, prevajanje ter ustvarjanje izvedenih del in zbirk, v celoti ali delno. Takšna licenca velja za vse oblike, medije in tehnologije, ki so že znane v času zagotavljanja ali so bile razvite pozneje;

(b) zagotavljate in izjavljate, da imate vse zakonske, moralne in druge pravice, ki so morda potrebne, da družbi Billious podelite licenco, določeno v tem razdelku 7;

(c) priznavate in se strinjate, da ima družba Billiou’s pravico (vendar ne obveznost) po lastni presoji zavrniti objavo, odstraniti ali preprečiti dostop do katere koli vsebine, ki jo posredujete, kadar koli in iz katerega koli razloga, z obvestilom ali brez njega.

8. Storitve tretjih oseb

Na tem spletnem mestu ali prek njega se lahko oglašujejo in/ali so na voljo blago in storitve tretjih oseb. Predstavitve v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih zagotavljajo tretje osebe, urejajo pravila in predstavitve teh tretjih oseb. Urednik spletnega mesta ni na noben način odgovoren za vaše poslovanje ali interakcijo s tretjimi osebami.

9. Odškodninska odgovornost

Strinjate se, da boste družbi Billiou’s in njenim predstavnikom, hčerinskim družbam, podružnicam, povezanim strankam, uradnikom, direktorjem, zaposlenim, zastopnikom, neodvisnim izvajalcem, oglaševalcem, partnerjem in soustvarjalcem blagovnih znamk povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi zahtevki, vključno z razumnimi stroški postopka, ki jih lahko vloži katera koli tretja oseba in ki izhajajo iz vašega ravnanja ali povezave s tem spletnim mestom ali storitvijo, vaše ponudbe vsebine, vaše kršitve teh pogojev uporabe ali druge vaše kršitve pravic druge osebe ali stranke.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE VAŠA UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA IN VSEH PONUJENIH STORITEV ALI VSEBIN (“STORITEV”) NA LASTNO ODGOVORNOST. STORITVE IN VSEBINE SO VAM NA VOLJO “TAKŠNE, KOT SO”, DRUŽBA BILLIOU’S PA IZRECNO ZAVRAČA VSA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA, BODISI IMPLICITNA BODISI EKSPLICITNA, MED DRUGIM TUDI JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEDOTAKLJIVOSTI. UREDNIK SPLETNEGA MESTA NE JAMČI, NITI IMPLICITNO NITI IZRECNO, DA BO KATERI KOLI DEL STORITVE NEPREKINJEN, BREZ NAPAK, VIRUSOV, PRAVOČASEN, VAREN, NATANČEN, ZANESLJIV ALI KAKRŠNE KOLI KAKOVOSTI, PRAV TAKO NE JAMČI NITI IMPLICITNO NITI IZRECNO, DA JE KATERA KOLI VSEBINA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN VARNA ZA PRENOS. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NITI DRUŽBA BILLIOU’S NITI KATERI KOLI UDELEŽENEC STORITVE NE ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI STROKOVNIH NASVETOV IN DA LAHKO KAKRŠNE KOLI NASVETE ALI DRUGE INFORMACIJE, PRIDOBLJENE PREK TEGA SPLETNEGA MESTA, UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA UREDNIK SPLETNEGA MESTA NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI. Nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo zavrnitve domnevnih jamstev, zato nekatere izjave v zgornji zavrnitvi morda ne veljajo za vas v zvezi z domnevnimi jamstvi; drugi pogoji ostajajo izvršljivi ne glede na to.

11. LIMITATION OF LIABILITY

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA DRUŽBA BILLIOU’S NE BO ODGOVORNA ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI VZORČNO ŠKODO; TO MED DRUGIM VKLJUČUJE ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEMATERIALNIH IZGUB (TUDI ČE JE BILA DRUŽBA BILLIOU’S OPOZORJENA NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE), KI JE POSLEDICA (I) UPORABE STORITEV ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV, (II) STROŠKOV PRIDOBIVANJA NADOMESTNEGA BLAGA IN/ALI STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KATERE KOLI TRANSAKCIJE, SKLENJENE PREK STORITEV, (III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO VAŠIH PRENOSOV PODATKOV ALI NJIHOVEGA SPREMINJANJA, (IV) IZJAV KATERE KOLI TRETJE OSEBE ALI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE, KI UPORABLJA STORITVE, ALI (V) KATERE KOLI DRUGE ZADEVE V ZVEZI S STORITVAMI. V nekaterih pravnih sistemih omejitev odgovornosti ni dovoljena, zato takšne omejitve morda ne bodo veljale za vas.

12. Pridržanje pravic

Billiou’s si pridržuje vse pravice, med drugim vse avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti in vse druge lastniške pravice, ki jih ima Billiou’s v zvezi s tem spletnim mestom, njegovo vsebino ter blagom in storitvami, ki se lahko zagotovijo. Za uporabo Billioujevih pravic in lastnine je potrebno predhodno pisno soglasje družbe Billiou. S tem, ko vam družba Billiou’s daje na voljo storitve, vam ne zagotavlja nobenih implicitnih ali izrecnih licenc ali pravic in brez predhodnega pisnega soglasja družbe Billiou’s nimate pravice do kakršne koli komercialne uporabe tega spletnega mesta ali zagotovljenih storitev.

13. Obvestilo o kršitvi avtorskih pravic

Če menite, da je bila vaša lastnina uporabljena na način, ki bi se lahko štel za kršitev avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine, se lahko z Billioujevim zastopnikom za avtorske pravice obrnete po e-pošti na skrbnika spletnega mesta.

14. Veljavno pravo

Strinjate se, da te pogoje uporabe in vse spore, ki izhajajo iz vaše uporabe tega spletnega mesta ali zagotovljenih izdelkov ali storitev, ureja in razlaga lokalna zakonodaja, ki velja na sedežu družbe Billiou, ne glede na morebitne razlike med navedeno veljavno zakonodajo in zakonodajo, ki velja na vaši lokaciji. Z registracijo uporabniškega računa na tem spletnem mestu ali z uporabo tega spletnega mesta in storitev, ki jih zagotavlja, se strinjate, da je pristojno sodišče, ki je pristojno za sedež družbe Billiou, in da bodo morebitne spore obravnavala omenjena sodišča.

15. Razne informacije

(i) Če sodišče, pristojno za stranke, ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe v nasprotju z zakonodajo, se navedena določba razlaga tako, da odraža prvotne namene strank v skladu z veljavno zakonodajo, preostali del teh pogojev uporabe pa ostane veljaven in uporaben; (ii) Če katera koli stranka ne uveljavlja nobene pravice iz teh pogojev uporabe, se to ne šteje kot odrekanje pravice te stranke, navedena pravica pa ostane v celoti veljavna in učinkovita; (iii) Strinjate se, da je treba vsak zahtevek ali razlog v zvezi s tem spletnim mestom ali njegovimi storitvami vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali razloga, sicer bo omenjeni zahtevek ali razlog za vedno zastaral, ne glede na nasprotno zakonodajo; (iv) Družba Billiou’s lahko prenese svoje pravice in obveznosti po teh pogojih uporabe; v tem primeru bo družba Billiou’s oproščena vseh nadaljnjih obveznosti.