Billiou’s Dealer Zone Podmienky používania

1. Prijatie podmienok používania a zmien

Každým použitím tejto webovej lokality alebo umožnením prístupu na ňu súhlasíte s týmito podmienkami používania, ktoré sa priebežne menia a dopĺňajú s upozornením alebo bez neho. Okrem toho, ak používate konkrétnu službu na tejto webovej lokalite alebo k nej pristupujete prostredníctvom tejto webovej lokality, budete podliehať všetkým pravidlám alebo usmerneniam platným pre tieto služby, ktoré budú zahrnuté do týchto Podmienok používania formou odkazu. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania formou odkazu.

2. Služba Billiou’s Dealer Zone

Táto webová lokalita a služby poskytované na tejto webovej lokalite a jej prostredníctvom sú poskytované v stave, v akom sú. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Billiou’s si vyhradzuje právo upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej lokality a jej služieb a odstrániť údaje, či už dočasne alebo natrvalo, kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám, pričom spoločnosť Billiou’s nenesie zodpovednosť za včasnosť, odstránenie informácií, neuloženie informácií, nepresnosť informácií alebo nesprávne doručenie informácií.

3. Vaše povinnosti a registračné povinnosti

Aby ste mohli používať túto webovú lokalitu alebo jej určité časti, môže sa od vás vyžadovať, aby ste si na tejto webovej lokalite vytvorili používateľské konto; v takom prípade súhlasíte s poskytnutím pravdivých informácií, ak o ne budete požiadaní. Registráciou používateľského konta výslovne súhlasíte s podmienkami používania tejto webovej lokality vrátane všetkých zmien a doplnení vykonaných spoločnosťou Billiou’s, ktoré sú tu uverejnené.

4. Zásady ochrany osobných údajov

Registračné údaje a ďalšie osobné údaje, ktoré môže stránka zhromažďovať, podliehajú podmienkam Zásad ochrany osobných údajov predajcu Billiou.

5. Registrácia a heslo

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho hesla a nesiete zodpovednosť za všetky použitia svojho používateľského konta a/alebo používateľského mena, či už sú vami povolené alebo nie. Súhlasíte s tým, že okamžite oznámite spoločnosti Billiou’s akékoľvek neoprávnené použitie vášho používateľského účtu, používateľského mena alebo hesla.

6. Vaše správanie

Súhlasíte s tým, že za všetky informácie alebo údaje akéhokoľvek druhu, či už ide o text, softvér, kód, hudbu alebo zvuk, fotografie alebo grafiku, video alebo iné materiály (ďalej len „obsah“), sprístupnené verejne alebo súkromne, nesie výhradnú zodpovednosť osoba poskytujúca uvedený obsah alebo osoba, ktorej používateľské konto sa používa. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Billiou’s nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť za obsah zobrazený na tejto webovej lokalite, ani za akékoľvek chyby alebo opomenutia.

Používaním tejto webovej stránky alebo akejkoľvek poskytovanej služby výslovne súhlasíte s tým, že:

(a) nebudete poskytovať žiadny obsah ani sa správať spôsobom, ktorý by sa dal vykladať ako: nezákonné; nezákonné; ohrozujúce; škodlivé; urážlivé; obťažujúce; prenasledujúce; poškodzujúce; hanlivé; urážlivé; vulgárne; obscénne; urážlivé; nevhodné; pornografické; určené na zasahovanie alebo narušovanie prevádzky tejto webovej lokality alebo akejkoľvek poskytovanej služby; infikované vírusom alebo inou deštruktívnou alebo škodlivou programovou rutinou; vedúce k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti; alebo porušujúce platné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné právo;

(b) nebudete sa vydávať za žiadnu osobu alebo subjekt, ani nebudete uvádzať nepravdivé údaje o svojom spojení s nimi; nebudete falšovať ani sa inak snažiť zakryť alebo skresliť pôvod akéhokoľvek vami poskytnutého obsahu;

(c) nebudete zhromažďovať ani zbierať žiadne informácie o iných používateľoch;

(d) nebudete poskytovať a nebudete používať túto webovú lokalitu na poskytovanie akéhokoľvek obsahu alebo služby akýmkoľvek komerčným spôsobom alebo spôsobom, ktorý by zahŕňal nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové schémy alebo akúkoľvek inú formu nepovolenej reklamy alebo obchodu; nebudete používať túto webovú lokalitu na propagáciu alebo prevádzku akejkoľvek služby alebo obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Billiou;

(e) nebudete poskytovať žiadny obsah, ktorý by mohol viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti spoločnosti Billiou alebo ktorý by mohol byť považovaný za porušenie akéhokoľvek miestneho, národného alebo medzinárodného práva vrátane – ale nielen – zákonov týkajúcich sa autorských práv, ochranných známok, patentov alebo obchodných tajomstiev.

7. Poskytovanie obsahu na tomto webovom sídle

Poskytnutím akéhokoľvek obsahu na túto webovú stránku:

(a) súhlasíte s udelením celosvetového, bezplatného, trvalého, nevýhradného práva a licencie (vrátane akýchkoľvek morálnych práv alebo iných potrebných práv) na používanie, zobrazovanie, reprodukciu, úpravu, adaptáciu, publikovanie, distribúciu, vykonávanie, propagáciu, archiváciu, preklad a vytváranie odvodených diel a kompilácií, vcelku alebo čiastočne. Takáto licencia sa bude vzťahovať na akúkoľvek formu, médium, technológiu už známu v čase poskytnutia alebo vyvinutú neskôr;

(b) zaručujete a vyhlasujete, že máte všetky zákonné, morálne a iné práva, ktoré môžu byť potrebné na udelenie licencie spoločnosti Billious uvedenej v tejto časti 7;

(c) beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Billiou’s bude mať právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia odmietnuť zverejnenie, odstrániť alebo zablokovať prístup k akémukoľvek obsahu, ktorý poskytnete, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, s upozornením alebo bez neho.

8. Služby tretích strán

Tovar a služby tretích strán môžu byť propagované a/alebo sprístupnené na tejto webovej stránke alebo jej prostredníctvom. Vyhlásenia týkajúce sa produktov a služieb poskytovaných tretími stranami sa riadia zásadami a vyhláseniami týchto tretích strán. Redaktor stránky nenesie žiadnym spôsobom zodpovednosť za akékoľvek vaše konanie alebo interakciu s tretími stranami.

9. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Billiou’s a jej zástupcov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, spriaznené strany, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nezávislých dodávateľov, inzerentov, partnerov a spolumajiteľov značky a zbavíte ich zodpovednosti za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných súdnych poplatkov, ktoré môžu byť vznesené akoukoľvek treťou stranou, vyplývajúce z vášho správania alebo spojenia s touto webovou lokalitou alebo službou, z vášho poskytovania obsahu, z vášho porušenia týchto podmienok používania alebo z akéhokoľvek iného porušenia práv inej osoby alebo strany z vašej strany.

10. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TÚTO WEBOVÚ LOKALITU A AKÉKOĽVEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY ALEBO OBSAH („SLUŽBA“) POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBY A OBSAH SÚ VÁM POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, A SPOLOČNOSŤ BILLIOU’S SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ PREDPOKLADANÝCH ALEBO VÝSLOVNÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. VYDAVATEĽ STRÁNKY NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ČI UŽ IMPLICITNÚ ALEBO VÝSLOVNÚ, ŽE AKÁKOĽVEK ČASŤ SLUŽBY BUDE NEPRERUŠOVANÁ, BEZ CHÝB, BEZ VÍRUSOV, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, PRESNÁ, SPOĽAHLIVÁ ALEBO KVALITNÁ, ANI SA NEZARUČUJE, ČI UŽ IMPLICITNE ALEBO VÝSLOVNE, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH JE BEZPEČNÝ NA STIAHNUTIE AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ BILLIOU’S ANI ŽIADNY Z ÚČASTNÍKOV SLUŽBY NEPOSKYTUJE ODBORNÉ PORADENSTVO AKÉHOKOĽVEK DRUHU A ŽE AKÉKOĽVEK RADY ALEBO INÉ INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY MÔŽETE POUŽÍVAŤ VÝLUČNE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE EDITOR STRÁNKY NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ. Niektoré jurisdikcie nemusia povoľovať odmietnutie implicitných záruk a niektoré vyhlásenia vo vyššie uvedenom odmietnutí sa na vás nemusia vzťahovať, pokiaľ ide o implicitné záruky; ostatné podmienky zostávajú uplatniteľné bez ohľadu na to.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ BILLIOU’S NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY; TO ZAHŔŇA OKREM INÉHO ŠKODY ZA STRATU ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ BILLIOU’S UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z (I) POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBY, (II) NÁKLADOV NA ZÍSKANIE NÁHRADNÉHO TOVARU A/ALEBO SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE USKUTOČNENEJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠIM DÁTOVÝM PRENOSOM ALEBO ICH ZMENY, (IV) VYHLÁSENÍ AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY, KTORÁ POUŽÍVA SLUŽBY, ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA SLUŽIEB. V niektorých jurisdikciách nie je povolené obmedziť zodpovednosť, a preto sa na vás takéto obmedzenia nemusia vzťahovať.

12. Výhrada práv

Billiou’s si vyhradzuje všetky práva, okrem iného všetky autorské práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a akékoľvek iné vlastnícke práva, ktoré Billiou’s môže mať v súvislosti s touto webovou stránkou, jej obsahom a tovarom a službami, ktoré môžu byť poskytnuté. Používanie práv a majetku spoločnosti Billiou’s si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Billiou’s. Sprístupnením služieb vám spoločnosť Billiou’s neposkytuje žiadne implicitné ani výslovné licencie alebo práva a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Billiou’s nebudete mať žiadne práva na komerčné využitie tejto webovej lokality alebo poskytovaných služieb.

13. Oznámenie o porušení autorských práv

Ak sa domnievate, že váš majetok bol použitý spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za porušenie autorských práv alebo práv duševného vlastníctva, môžete kontaktovať zástupcu spoločnosti Billiou pre autorské práva prostredníctvom e-mailu správcovi stránky.

14. Uplatniteľné právo

Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania a všetky spory vyplývajúce z vášho používania tejto webovej stránky alebo poskytovaných produktov alebo služieb sa budú riadiť a vykladať v súlade s miestnymi zákonmi platnými v mieste sídla spoločnosti Billiou, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely medzi uvedenými platnými právnymi predpismi a právnymi predpismi platnými vo vašom mieste. Registráciou používateľského účtu na tejto webovej lokalite alebo používaním tejto webovej lokality a služieb, ktoré poskytuje, súhlasíte s tým, že súdna právomoc je daná súdom príslušným podľa sídla spoločnosti Billiou a že všetky spory budú prejednávať uvedené súdy.

15. Rôzne informácie

(i) V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude súdom s právomocou nad stranami považované za rozporné s právnymi predpismi, uvedené ustanovenie bude interpretované tak, aby odrážalo pôvodné zámery strán v súlade s platnými právnymi predpismi a zvyšok týchto Podmienok používania zostane platný a použiteľný; (ii) Neuplatnenie akéhokoľvek práva podľa týchto Podmienok používania ktoroukoľvek stranou sa nebude považovať za vzdanie sa práva tejto strany a uvedené právo zostane v plnej platnosti a účinnosti; (iii) Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo dôvod v súvislosti s touto webovou stránkou alebo jej službami musí byť uplatnený do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo dôvodu, inak bude uvedený nárok alebo dôvod navždy premlčaný bez ohľadu na akékoľvek protichodné právne predpisy; (iv) Spoločnosť Billiou’s môže postúpiť svoje práva a povinnosti podľa týchto Podmienok používania; v takom prípade bude spoločnosť Billiou’s zbavená akýchkoľvek ďalších záväzkov.