Warunki użytkowania Strefy Dealera Billiou

1. Akceptacja warunków użytkowania i zmian

Za każdym razem, gdy korzystasz lub powodujesz dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania, zmienionych od czasu do czasu z lub bez powiadomienia. Ponadto, jeśli korzystasz z konkretnej usługi w tej witrynie lub dostępnej za pośrednictwem tej witryny, będziesz podlegał wszelkim zasadom i wytycznym mającym zastosowanie do tych usług, które zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie.

2. Serwis Strefy Dealerów Billiou

Ta strona internetowa i usługi świadczone dla Ciebie na i za pośrednictwem tej strony internetowej są świadczone na zasadzie „AS IS”. Zgadzasz się, że Billiou’s zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub przerwania świadczenia tej witryny i jej usług, a także do usunięcia danych, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, Billiou’s nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość, usunięcie informacji, brak przechowywania informacji, niedokładność informacji lub nieprawidłowe dostarczenie informacji.

3. Odpowiedzialność użytkownika i obowiązki rejestracyjne

Aby korzystać z tej witryny lub niektórych jej części, może być wymagana rejestracja konta użytkownika w tej witrynie; w tym przypadku użytkownik zgadza się podać prawdziwe informacje, gdy jest o to proszony. Rejestrując się na konto użytkownika, wyraźnie zgadzasz się na Warunki korzystania z tej strony, w tym wszelkie zmiany dokonane przez Billiou’s, które są opublikowane w niniejszym dokumencie.

4. Polityka prywatności

Dane rejestracyjne i inne informacje umożliwiające identyfikację osoby, które witryna może gromadzić, podlegają warunkom Polityki Prywatności Strefy Dealerów Billiou.

5. Rejestracja i hasło

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie użycie swojego konta użytkownika i/lub nazwy użytkownika, autoryzowane lub nie autoryzowane przez Ciebie. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Billiou’s o każdym przypadku nieuprawnionego użycia konta użytkownika, nazwy użytkownika lub hasła.

6. Twoje postępowanie

Zgadzasz się, że wszystkie informacje lub dane jakiegokolwiek rodzaju, czy to tekst, oprogramowanie, kod, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafika, wideo lub inne materiały („treść”), udostępnione publicznie lub prywatnie, będą na wyłączną odpowiedzialność osoby dostarczającej wspomnianą treść lub osoby, której konto użytkownika jest używane. Zgadzasz się, że Billiou’s nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Ciebie za treści wyświetlane na tej stronie internetowej, ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

Korzystając z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek świadczonej usługi, użytkownik wyraźnie zgadza się, że:

(a) nie będziesz dostarczał żadnych treści ani zachowywał się w żaden sposób, który może być interpretowany jako: niezgodne z prawem; nielegalne; zagrażające; szkodliwe; obraźliwe; nękające; prześladujące; deliktowe; zniesławiające; wulgarne; obsceniczne; obraźliwe; budzące zastrzeżenia; pornograficzne; mające na celu zakłócenie lub przerwanie działania tej strony internetowej lub jakiejkolwiek świadczonej usługi; zainfekowane wirusem lub inną destrukcyjną lub szkodliwą procedurą programistyczną; powodujące odpowiedzialność cywilną lub karną; lub naruszające obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

(b) nie będziesz podszywać się lub fałszywie przedstawiać swojego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; nie będziesz fałszować lub w inny sposób dążyć do ukrycia lub fałszywie przedstawiać pochodzenia jakichkolwiek treści dostarczanych przez użytkownika;

(c) nie będziesz zbierać ani gromadzić żadnych informacji o innych użytkownikach;

(d) nie będziesz dostarczał i nie będziesz wykorzystywał tej strony internetowej do dostarczania jakichkolwiek treści lub usług w sposób komercyjny lub w sposób, który wiązałby się z pocztą śmieciową, spamem, łańcuszkami, piramidami lub innymi formami nieautoryzowanej reklamy lub handlu; nie będziesz wykorzystywał tej strony internetowej do promowania lub obsługi jakichkolwiek usług lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Billiou;

(e) nie będziesz dostarczał żadnych treści, które mogą spowodować pociągnięcie Billiou do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub które mogą być uznane za naruszenie jakiegokolwiek lokalnego, krajowego lub międzynarodowego prawa, w tym – ale nie tylko – prawa dotyczącego praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub tajemnic handlowych.

7. Zamieszczanie treści na niniejszej stronie internetowej

Poprzez dostarczanie jakichkolwiek treści do tej strony:

(a) wyrażasz zgodę na udzielenie redaktorowi strony ogólnoświatowego, nieodpłatnego, wieczystego, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to wszelkie prawa moralne lub inne niezbędne prawa) na używanie, wyświetlanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, dystrybucję, wykonywanie, promocję, archiwizację, tłumaczenie oraz na tworzenie prac pochodnych i kompilacji, w całości lub w części. Taka licencja będzie miała zastosowanie w odniesieniu do wszelkich form, mediów, technologii już znanych w momencie udostępnienia lub opracowanych później;

(b) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada wszelkie prawa prawne, moralne i inne, które mogą być niezbędne do udzielenia Billious licencji określonej w niniejszym punkcie 7;

(c) przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Billiou’s ma prawo (ale nie obowiązek), według uznania Billiou’s, do odmowy publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do wszelkich dostarczonych przez Ciebie treści, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, z lub bez powiadomienia.

8. Usługi osób trzecich

Dobra i usługi osób trzecich mogą być reklamowane i/lub mogą być udostępniane na lub za pośrednictwem tej witryny. Oświadczenia złożone w odniesieniu do produktów i usług świadczonych przez osoby trzecie będą regulowane przez politykę i oświadczenia złożone przez te osoby trzecie. Redaktor strony nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek działania lub interakcje z osobami trzecimi.

9. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Billiou’s i jego przedstawicieli, filie, podmioty powiązane, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych wykonawców, reklamodawców, partnerów i co-branderów, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, które mogą być wniesione przez osoby trzecie, wynikające z Twojego zachowania lub połączenia z tą witryną lub usługą, dostarczenia przez Ciebie treści, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia przez Ciebie praw innej osoby lub strony.

10. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ WITRYNY I WSZELKICH USŁUG LUB TREŚCI DOSTARCZANYCH („USŁUGA”) NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI „TAK JAK JEST”, A BILLIOU’S WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO DOMNIEMANYCH, JAK I WYRAŹNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. EDYTOR STRONY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ANI DOROZUMIANYCH, ANI WYRAŹNYCH, ŻE JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ USŁUGI BĘDZIE NIEPRZERWANA, WOLNA OD BŁĘDÓW, WOLNA OD WIRUSÓW, TERMINOWA, BEZPIECZNA, DOKŁADNA, NIEZAWODNA LUB JAKIEJKOLWIEK JAKOŚCI, ANI NIE GWARANTUJE, ANI W SPOSÓB DOROZUMIANY, ANI WYRAŹNY, ŻE JAKAKOLWIEK TREŚĆ JEST BEZPIECZNA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO POBRANIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI BILLIOU’S, ANI ŻADEN Z UCZESTNIKÓW SERWISU NIE UDZIELA PROFESJONALNYCH PORAD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU I ŻE WSZELKIE PORADY LUB INNE INFORMACJE UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A REDAKTOR STRONY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji, a pewne stwierdzenia w powyższym zrzeczeniu się odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do dorozumianych gwarancji; pozostałe warunki pozostają wykonalne niezależnie od tego.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE BILLIOU’S NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY; OBEJMUJE TO, ALE NIE JEST OGRANICZONE DO SZKÓD ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI BILLIOU’S ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z (I) KORZYSTANIA Z USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, (II) KOSZTÓW UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I / LUB USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI DANYCH, (IV) OŚWIADCZEŃ OSÓB TRZECICH LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG, LUB (V) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI. W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone ograniczanie odpowiedzialności i dlatego takie ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

12. Zastrzeżenie praw

Billiou’s zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa własności, które Billiou’s może mieć w odniesieniu do tej strony internetowej, jej treści oraz towarów i usług, które mogą być świadczone. Korzystanie z praw i własności Billiou wymaga uprzedniej pisemnej zgody Billiou. Udostępniając Państwu usługi, Billiou’s nie udziela Państwu żadnych dorozumianych lub wyraźnych licencji lub praw, a Państwo nie będą mieli prawa do jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania tego serwisu internetowego lub świadczonych usług bez uprzedniej pisemnej zgody Billiou’s.

13. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoja własność została wykorzystana w jakikolwiek sposób, który mógłby być uznany za naruszenie praw autorskich lub naruszenie Twoich praw własności intelektualnej, można skontaktować się z agentem ds. praw autorskich Billiou za pośrednictwem poczty elektronicznej do administratora witryny.

14. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że niniejszy Regulamin i wszelkie spory wynikające z korzystania przez Ciebie z tego serwisu internetowego lub dostarczanych produktów lub usług będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem lokalnym obowiązującym w miejscu zamieszkania Billiou, bez względu na różnice między wspomnianym prawem właściwym a prawem obowiązującym w Twojej lokalizacji. Rejestrując konto użytkownika w tym serwisie lub korzystając z tego serwisu i świadczonych przez niego usług, akceptujesz, że jurysdykcja jest przyznana sądom właściwym dla miejsca zamieszkania Billiou i że wszelkie spory będą rozpatrywane przez te sądy.

15. Informacje różne

(i) W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z przepisami prawa przez sąd właściwy dla stron, wspomniane postanowienie zostanie zinterpretowane tak, aby odzwierciedlało pierwotne intencje stron zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostała część niniejszego Regulaminu pozostanie ważna i obowiązująca; (ii) Brak dochodzenia przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu nie będzie uznawany za zrzeczenie się tego prawa przez stronę, a wspomniane prawo pozostanie w pełnej mocy; (iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub przyczyny w odniesieniu do tej strony internetowej lub jej usług muszą być złożone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub przyczyny, w przeciwnym razie wspomniane roszczenie lub przyczyna zostaną na zawsze przedawnione, bez względu na jakiekolwiek odmienne przepisy prawne; (iv) Billiou’s może przypisać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu; w takim przypadku Billiou’s będzie zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań.