Billiou’s Dealer Zone Naudojimosi sąlygos

1. Naudojimo sąlygų ir pakeitimų priėmimas

Kiekvieną kartą, kai naudojatės šia interneto svetaine arba suteikiate prieigą prie jos, sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų su pakeitimais, kurie kartais keičiami jums pranešant arba nepranešant. Be to, jei naudojatės tam tikra šios interneto svetainės paslauga arba prieiga prie jos suteikiama per šią interneto svetainę, jums bus taikomos visos šioms paslaugoms taikomos taisyklės ar gairės, kurios bus įtrauktos į šias naudojimo sąlygas. Perskaitykite mūsų privatumo politiką, kuri su nuoroda įtraukta į šias naudojimo sąlygas.

2. „Billiou’s Dealer Zone” paslauga

Ši svetainė ir joje bei per ją jums teikiamos paslaugos teikiamos taip, kaip yra. Jūs sutinkate, kad „Billiou’s” pasilieka teisę keisti arba nutraukti šios interneto svetainės ir joje teikiamų paslaugų teikimą bei laikinai arba visam laikui pašalinti duomenis bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo ir be jokios atsakomybės prieš jus, „Billiou’s” neatsako už informacijos savalaikiškumą, pašalinimą, informacijos neišsaugojimą, informacijos netikslumą ar netinkamą informacijos pateikimą.

3. Jūsų atsakomybė ir registracijos įsipareigojimai

Norint naudotis šia interneto svetaine ar tam tikromis jos dalimis, gali prireikti užsiregistruoti šioje interneto svetainėje; tokiu atveju jūs sutinkate pateikti teisingą informaciją, kai jos prašoma. Registruodamiesi naudotojo paskyroje aiškiai sutinkate su šios svetainės naudojimo sąlygomis, įskaitant visus „Billiou’s” padarytus ir čia paskelbtus pakeitimus.

4. Privatumo politika

Registracijos duomenims ir kitai asmenį identifikuojančiai informacijai, kurią svetainė gali rinkti, taikomos „Billiou’s Dealer Zone” privatumo politikos sąlygos.

5. Registracija ir slaptažodis

Atsakote už savo slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir atsakote už visą savo naudotojo paskyros ir (arba) naudotojo vardo naudojimą, neatsižvelgiant į tai, ar esate įgaliotas, ar ne. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Billiou’s” apie bet kokį neteisėtą jūsų naudotojo paskyros, naudotojo vardo ar slaptažodžio naudojimą.

6. Jūsų elgesys

Sutinkate, kad už visą viešai ar privačiai prieinamą bet kokios rūšies informaciją ar duomenis – tekstą, programinę įrangą, kodą, muziką ar garsą, nuotraukas ar grafiką, vaizdo įrašus ar kitą medžiagą (toliau – turinys) – atsako tik minėtą turinį pateikęs asmuo arba asmuo, kurio naudotojo paskyra naudojama. Jūs sutinkate, kad „Billiou’s” nebus niekaip atsakinga už šioje svetainėje rodomą turinį, taip pat už bet kokią klaidą ar praleidimą.

Naudodamiesi šia svetaine ar bet kuria teikiama paslauga aiškiai sutinkate, kad:

(a) neteiksite jokio turinio ir nesielgsite taip, kad tai būtų galima suprasti kaip: neteisėtas; neteisėtas; grasinantis; kenksmingas; įžeidžiantis; priekabiaujantis; persekiojantis; kankinantis; šmeižiantis; įžeidžiantis; vulgarus; nepadorus; įžeidžiantis; netinkamas; pornografinis; skirtas trukdyti ar trikdyti šios interneto svetainės ar bet kurios teikiamos paslaugos veikimą; užkrėstas virusu ar kita griaunamąja ar naikinamąja programine įranga; sukeliantis civilinę ar baudžiamąją atsakomybę; pažeidžiantis galiojančius vietos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus;

(b) neapsimetinėsite ir neteisingai nenurodysite savo ryšio su jokiais asmenimis ar organizacijomis; neklastosite ir kitaip nesistengsite nuslėpti ar neteisingai nurodyti savo pateikto turinio kilmės;

(c) nerinksite ir nerinksite jokios informacijos apie kitus naudotojus;

(d) jūs neteiksite ir nenaudosite šios svetainės jokiam komerciniam turiniui ar paslaugoms teikti arba tokiu būdu, kuris apimtų nepageidaujamus laiškus, šlamštą, grandininius laiškus, piramidines schemas ar bet kokią kitą neleistiną reklamą ar komerciją; jūs nenaudosite šios svetainės jokiai paslaugai ar turiniui reklamuoti ar valdyti be išankstinio raštiško „Billiou” sutikimo;

(e) neteiksite jokio turinio, dėl kurio „Billiou” gali būti patraukta civilinė ar baudžiamoji atsakomybė arba kuris gali būti laikomas bet kokios vietinės, nacionalinės ar tarptautinės teisės pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, susijusius su autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais ar komercinėmis paslaptimis.

7. Turinio pateikimas šioje svetainėje

Pateikdami bet kokį turinį šiai svetainei:

(a) sutinkate suteikti svetainės redaktoriui pasaulinę, nemokamą, neterminuotą, neišimtinę teisę ir licenciją (įskaitant bet kokias moralines teises ar kitas būtinas teises) naudoti, rodyti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, platinti, atlikti, reklamuoti, archyvuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius ir kompiliacijas, visiškai ar iš dalies. Tokia licencija bus taikoma bet kokiai teikimo metu jau žinomai ar vėliau sukurtai formai, laikmenai, technologijai;

(b) garantuojate ir pareiškiate, kad turite visas teisines, moralines ir kitas teises, kurių gali prireikti suteikti „Billious” šiame 7 skyriuje nurodytą licenciją;

(c) pripažįstate ir sutinkate, kad „Billiou’s” turi teisę (bet ne pareigą) „Billiou’s” nuožiūra atsisakyti skelbti, pašalinti arba blokuoti prieigą prie bet kokio jūsų pateikto turinio bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, su pranešimu arba be jo.

8. Trečiųjų šalių paslaugos

Trečiųjų šalių prekės ir paslaugos gali būti reklamuojamos ir (arba) gali būti prieinamos šioje svetainėje arba per ją. Pareiškimus dėl trečiųjų šalių teikiamų produktų ir paslaugų reglamentuoja šių trečiųjų šalių politika ir pareiškimai. Svetainės redaktorius jokiu būdu neatsako ir nebus atsakingas už jūsų santykius ar sąveiką su trečiosiomis šalimis.

9. Žalos atlyginimas

Sutinkate atlyginti „Billiou’s” ir jos atstovams, dukterinėms įmonėms, filialams, susijusioms šalims, pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams, nepriklausomiems rangovams, reklamuotojams, partneriams ir bendrų prekės ženklų kūrėjams nuostolius ir apsaugoti juos nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius, kuriuos gali pateikti bet kuri trečioji šalis, kylančių dėl jūsų elgesio ar ryšio su šia svetaine ar paslauga, jūsų teikiamo turinio, šių Naudojimosi sąlygų pažeidimo ar bet kokio kito jūsų padaryto kito asmens ar šalies teisių pažeidimo.

10. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD ŠIA SVETAINE IR BET KOKIOMIS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS AR TURINIU (TOLIAU – PASLAUGA) NAUDOJATĖS SAVO RIZIKA. PASLAUGOS IR TURINYS JUMS TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA”, IR BILLIOU’S AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ NUMANOMŲ AR AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJOMIS. SVETAINĖS REDAKTORIUS NESUTEIKIA NEI NUMANOMOS, NEI AIŠKIOS GARANTIJOS, KAD BET KURI PASLAUGOS DALIS BUS NEPERTRAUKIAMA, BE KLAIDŲ, BE VIRUSŲ, LAIKU, SAUGI, TIKSLI, PATIKIMA AR KOKYBIŠKA, TAIP PAT NETIESIOGIAI AR AIŠKIAI NEGARANTUOJA, KAD BET KOKS TURINYS YRA SAUGUS ATSISIŲSTI. JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD NEI BILLIOU’S, NEI BET KURIS PASLAUGOS DALYVIS NETEIKIA JOKIŲ PROFESIONALIŲ PATARIMŲ IR KAD BET KOKIUS PATARIMUS AR BET KOKIĄ KITĄ INFORMACIJĄ, GAUTĄ ŠIOJE SVETAINĖJE, GALITE NAUDOTI TIK SAVO RIZIKA, O SVETAINĖS REDAKTORIUS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS. Kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama atsisakyti numanomų garantijų, todėl tam tikri pirmiau pateikto atsisakymo nuo atsakomybės teiginiai jums gali būti netaikomi, kiek tai susiję su numanomomis garantijomis; nepaisant to, kitos sąlygos lieka galioti.

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD BILLIOU’S NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ AR PAVYZDINĘ ŽALĄ; TAI APIMA, BET NEAPSIRIBOJA, ŽALĄ DĖL PRARASTO PELNO, GEROS REPUTACIJOS, NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR KITŲ NEMATERIALIŲ NUOSTOLIŲ (NET JEI BILIOU’S BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ), ATSIRADUSIĄ DĖL (I) NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS PASLAUGOMIS, (II) PAKAITINIŲ PREKIŲ IR (ARBA) PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIO SANDORIO, SUDARYTO NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, (III) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PERDUODAMŲ DUOMENŲ AR JŲ PAKEITIMO, (IV) BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES PAREIŠKIMŲ AR BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES, BESINAUDOJANČIOS PASLAUGOMIS, ELGESIO ARBA (V) BET KOKIO KITO SU PASLAUGOMIS SUSIJUSIO KLAUSIMO. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama riboti atsakomybės, todėl tokie apribojimai jums gali būti netaikomi.

12. Teisių išlyga

„Billiou’s” pasilieka visas teises, įskaitant, bet neapsiribojant, visas autorių teises, prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis ir bet kokias kitas nuosavybės teises, kurias „Billiou’s” gali turėti į šią svetainę, jos turinį ir prekes bei paslaugas, kurios gali būti teikiamos. Norint naudotis „Billiou’s” teisėmis ir nuosavybe, reikia išankstinio raštiško „Billiou’s” sutikimo. Suteikdama jums galimybę naudotis paslaugomis, „Billiou’s” nesuteikia jums jokių numanomų ar aiškiai išreikštų licencijų ar teisių, ir jūs neturėsite teisės be išankstinio raštiško „Billiou’s” sutikimo komerciniais tikslais naudotis šia interneto svetaine ar teikiamomis paslaugomis.

13. Pranešimas apie autorių teisių pažeidimą

Jei manote, kad jūsų nuosavybė buvo panaudota tokiu būdu, kuris gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu arba jūsų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, su „Billiou” autorių teisių agentu galite susisiekti el. paštu svetainės administratoriui.

14. Taikytina teisė

Sutinkate, kad šios naudojimo sąlygos ir bet kokie ginčai, kylantys dėl jūsų naudojimosi šia svetaine arba produktais ar teikiamomis paslaugomis, bus reglamentuojami ir aiškinami pagal vietinius įstatymus, taikomus „Billiou” buveinės vietoje, neatsižvelgiant į bet kokius skirtumus tarp minėtų taikomų teisės aktų ir jūsų vietovėje galiojančių teisės aktų. Registruodami naudotojo paskyrą šioje interneto svetainėje arba naudodamiesi šia interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, sutinkate, kad jurisdikcija būtų suteikta „Billiou” buveinės vietos teismams ir kad bet kokie ginčai būtų nagrinėjami minėtuose teismuose.

15. Įvairi informacija

(i) Tuo atveju, jei teismas, kurio jurisdikcijai priklauso šalys, nuspręs, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata prieštarauja teisės aktams, minėta nuostata bus aiškinama taip, kad atspindėtų pirminius šalių ketinimus pagal galiojančius teisės aktus, o likusi šių Naudojimo sąlygų dalis liks galiojanti ir taikytina; (ii) Jei kuri nors iš šalių nesugebės pasinaudoti kuria nors teise pagal šias Naudojimo sąlygas, tai nebus laikoma tos šalies teisės atsisakymu, ir minėta teisė liks galioti; (iii) Jūs sutinkate, kad bet kokia pretenzija ar priežastis, susijusi su šia interneto svetaine ar jos paslaugomis, turi būti pareikšta per vienerius (1) metus nuo tokios pretenzijos ar priežasties atsiradimo, kitaip minėtai pretenzijai ar priežasčiai bus taikomas amžinas senaties terminas, neatsižvelgiant į jokius priešingus teisės aktus; (iv) „Billiou’s” gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šias naudojimo sąlygas; tokiu atveju „Billiou’s” bus atleista nuo bet kokių tolesnių įsipareigojimų.