Billiou’s Dealer Zone kasutustingimused

1. Kasutustingimuste ja muudatuste aktsepteerimine

Kui te seda veebisaiti kasutate või sellele juurdepääsu võimaldate, nõustute, et olete seotud käesolevate kasutustingimustega, mida aeg-ajalt muudetakse teile teatatud või teatamata. Lisaks sellele, kui te kasutate sellel veebisaidil olevat või selle veebisaidi kaudu juurdepääsetavat konkreetset teenust, kehtivad teie suhtes kõik nende teenuste suhtes kohaldatavad eeskirjad või suunised, mis lisatakse viidetena käesolevatesse kasutustingimustesse. Palun lugege meie privaatsuspoliitikat, mis on viidetena lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse.

2. Billiou’s Dealer Zone teenus

See veebileht ja teenused, mida teile sellel veebilehel ja selle kaudu pakutakse, on esitatud “nagu on”. Te nõustute, et Billiou’s jätab endale õiguse muuta või lõpetada selle veebisaidi ja selle teenuste osutamine ning eemaldada andmeid kas ajutiselt või jäädavalt igal ajal, ilma ette teatamata ja ilma igasuguse vastutuseta teie ees, Billiou’s ei vastuta ega ole vastutav teabe õigeaegsuse, eemaldamise, teabe mittesalvestamise, ebatäpsuse või ebaõige edastamise eest.

3. Teie kohustused ja registreerimiskohustused

Selle veebilehe või selle teatud osade kasutamiseks võidakse teilt nõuda, et registreerute sellel veebilehel kasutajakonto saamiseks; sellisel juhul nõustute nõudmisel esitama tõeseid andmeid. Kasutajakonto registreerimisega nõustute selgesõnaliselt selle veebisaidi kasutustingimustega, sealhulgas kõigi Billiou’s poolt tehtud muudatustega, mis on siin avaldatud.

4. Privaatsuspoliitika

Registreerimisandmed ja muud isikuandmed, mida sait võib koguda, kuuluvad Billiou’s Dealer Zone Privacy Policy tingimuste alla.

5. Registreerimine ja parool

Sina vastutad oma salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning oled vastutav kogu oma kasutajakonto ja/või kasutajanime kasutamise eest, olenemata sellest, kas see on sinu poolt lubatud või mitte. Te nõustute viivitamatult teatama Billiou’s’ile oma kasutajakonto, kasutajanime või salasõna mis tahes loata kasutamisest.

6. Teie käitumine

Te nõustute, et igasugune teave või andmed, olgu need siis tekst, tarkvara, kood, muusika või heli, fotod või graafika, video või muud materjalid (“sisu”), mis on avalikult või eraviisiliselt kättesaadavaks tehtud, on nimetatud sisu edastava isiku või selle isiku, kelle kasutajakontot kasutatakse, ainuvastutus. Te nõustute, et Billiou’s ei vastuta teie ees mingil viisil sellel veebisaidil kuvatava sisu ega mis tahes vigade või puuduste eest.

Kasutades seda veebilehte või mis tahes pakutavat teenust, nõustute selgesõnaliselt, et:

(a) te ei esita mingit sisu ega käitu viisil, mida võib tõlgendada nii, et: {327}(a) te ei esita mingit sisu ega käitu viisil, mida võib tõlgendada nii, et: ebaseaduslik; ebaseaduslik; ähvardav; kahjulik; solvav; ahistav; ahistav; kuritahtlik; laimav; laimav; vulgaarne; rõve; rõve; solvav; solvav; vastumeelne; pornograafiline; mõeldud häirima või katkestama selle veebilehe või mis tahes pakutava teenuse toimimist; nakatunud viiruse või muu hävitava või kahjustava programmirutiiniga; tekitada tsiviil- või kriminaalvastutust; või rikkuda kehtivat kohalikku, riiklikku või rahvusvahelist seadust;

(b) te ei kehastu ega esita vääralt oma seost ühegi isiku või üksusega; te ei võltsita ega püüa muul viisil varjata või vääralt esitada teie poolt esitatud sisu päritolu;

(c) te ei kogu ega kogu teavet teiste kasutajate kohta;

(d) te ei paku ega kasuta seda veebisaiti mis tahes sisu või teenuse pakkumiseks kaubanduslikul viisil või viisil, mis hõlmab rämpsposti, rämpsposti, ahelkirju, püramiidskeeme või mis tahes muud liiki lubamatut reklaami või kaubandust; te ei kasuta seda veebisaiti mis tahes teenuse või sisu reklaamimiseks või käitamiseks ilma Billiou eelneva kirjaliku nõusolekuta;

(e) te ei esita mingit sisu, mis võib kaasa tuua Billiou tsiviil- või kriminaalvastutuse või mida võib pidada mis tahes kohaliku, riikliku või rahvusvahelise seaduse rikkumiseks, sealhulgas – kuid mitte ainult – autoriõigusi, kaubamärke, patente või ärisaladusi käsitlevate seaduste rikkumiseks.

7. Sisu esitamine sellel veebisaidil

Selle veebisaidile mis tahes sisu edastades:

(a) nõustute andma saidi toimetajale ülemaailmse, tasuta, tähtajatu, mitteeksklusiivse õiguse ja litsentsi (sealhulgas mis tahes moraalseid õigusi või muid vajalikke õigusi) kasutada, näidata, paljundada, muuta, kohandada, avaldada, levitada, esitada, reklaamida, arhiveerida, tõlkida ning luua tuletatud teoseid ja kogumikke tervikuna või osaliselt. Sellist litsentsi kohaldatakse mis tahes vormi, meediumi ja tehnoloogia suhtes, mis on teenuse osutamise ajal juba teada või mis on välja töötatud hiljem;

(b) te garanteerite ja kinnitate, et teil on kõik seaduslikud, moraalsed ja muud õigused, mis võivad olla vajalikud selleks, et anda Billious’ile käesolevas punktis 7 nimetatud litsents;

(c) tunnistate ja nõustute, et Billiou’sil on õigus (kuid mitte kohustus) Billiou’sil igal ajal ja mis tahes põhjusel, etteteatamisega või ilma, keelduda avaldamisest, eemaldada või blokeerida juurdepääs mis tahes teie poolt esitatud sisule.

8. Kolmandate isikute teenused

Kolmandate osapoolte kaupu ja teenuseid võidakse reklaamida ja/või teha kättesaadavaks sellel veebilehel või selle kaudu. Kolmandate osapoolte poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta tehtud avaldusi reguleerivad nende kolmandate osapoolte poliitika ja avaldused. Veebisaidi toimetaja ei vastuta ega ole mingil viisil vastutav teie ja kolmandate isikute vaheliste tehingute või suhtluse eest.

9. Hüvitamine

Te nõustute hüvitama ja vabastama Billiou’s ja selle esindajad, tütarettevõtjad, sidusettevõtted, seotud osapooled, ametnikud, direktorid, töötajad, agendid, sõltumatud töövõtjad, reklaamijad, partnerid ja koostööpartnerid mis tahes nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlike õigusabikulude eest, mida võib esitada mõni kolmas osapool, mis tulenevad teie käitumisest või seotusest selle veebisaidi või teenusega, teie esitatud sisust, käesolevate kasutustingimuste rikkumisest või mis tahes muust teise isiku või osapoole õiguste rikkumisest teie poolt.

10. GARANTIIDEST LOOBUMINE

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET SELLE VEEBILEHE JA MIS TAHES TEENUSTE VÕI PAKUTAVA SISU (“TEENUS”) KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA VASTUTUSEL. TEENUSEID JA SISU PAKUTAKSE TEILE “NII NAGU SEE ON” JA BILLIOU’S LOOBUB SELGESÕNALISELT IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, OLGU NEED SIIS KAUDSED VÕI OTSESED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD KAUBAKÕLBLIKKUST, SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA MITTEKAITSTAVUST. SAIDI TOIMETAJA EI ANNA MINGEID GARANTIISID, EI KAUDSEID EGA OTSESEID, ET TEENUSE MIS TAHES OSA ON KATKEMATU, VEAVABA, VIIRUSVABA, ÕIGEAEGNE, TURVALINE, TÄPNE, USALDUSVÄÄRNE VÕI KVALITEETNE, SAMUTI EI GARANTEERITA EI KAUDSELT EGA SÕNASELGELT, ET MIS TAHES SISU ON ALLALAADIMISEKS MINGIL VIISIL OHUTU. TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET EI BILLIOU’S EGA ÜKSKI TEENUSE OSALEJA EI ANNA MINGIT PROFESSIONAALSET NÕU JA ET MIS TAHES NÕUANDEID VÕI MUUD SELLE VEEBILEHE KAUDU SAADUD TEAVET VÕIB KASUTADA AINULT TEIE ENDA VASTUTUSEL NING ET VEEBILEHE TOIMETAJA EI VASTUTA MINGIL VIISIL. Mõnedes jurisdiktsioonides ei pruugi olla lubatud kaudsete garantiide lahtiütlemine ja teatavad ülaltoodud lahtiütlemise avaldused ei pruugi teie suhtes kehtida seoses kaudsete garantiidega; muud tingimused jäävad sellest hoolimata täitmisele pööratavaks.

11. VASTUTUSE PIIRAMINE

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET BILLIOU’S EI VASTUTA MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI EESKUJULIKE KAHJUDE EEST; SEE HÕLMAB MUU HULGAS, KUID MITTE AINULT, KAHJU, MIS TULENEB KASUMI, FIRMAVÄÄRTUSE, KASUTAMISE, ANDMETE VÕI MUUDE MITTEMATERIAALSETE KAHJUDE KAOTAMISEST (ISEGI KUI BILLIOU’S’ILE ON TEATATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST), MIS TULENEVAD (I) TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI TEENUSTE KASUTAMISE VÕIMATUSEST, (II) TEENUSTE KAUDU TEHTUD TEHINGUTEST TULENEVATE ASENDUSKAUPADE JA/VÕI -TEENUSTE HANKIMISE KULUDEST, (III) TEIE ANDMEEDASTUSE VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST VÕI MUUTMISEST, (IV) KOLMANDATE ISIKUTE AVALDUSTEST VÕI TEENUSEID KASUTAVATE KOLMANDATE ISIKUTE KÄITUMISEST VÕI (V) MIS TAHES MUUDEST TEENUSTEGA SEOTUD ASJAOLUDEST. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole vastutuse piiramine lubatud ja seetõttu ei pruugi sellised piirangud teie suhtes kehtida.

12. Õiguste reserveerimine

Billiou’s jätab endale kõik õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik autoriõigused, kaubamärgid, patendid, ärisaladused ja muud omandiõigused, mida Billiou’s võib omada seoses selle veebilehe, selle sisu ning pakutavate kaupade ja teenustega. Billiou’s õiguste. ja vara kasutamine nõuab Billiou’s eelnevat kirjalikku nõusolekut. Teenuste kättesaadavaks tegemisega ei anna Billiou’s teile mingeid kaudseid või otseseid litsentse ega õigusi ning teil ei ole õigust kasutada seda veebisaiti või pakutavaid teenuseid kaubanduslikul eesmärgil ilma Billiou’s eelneva kirjaliku nõusolekuta.

13. Autoriõiguse rikkumisest teatamine

Kui te arvate, et teie vara on kasutatud viisil, mida võib pidada autoriõiguse rikkumiseks või teie intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks, võite võtta ühendust Billiou autoriõiguse esindajaga e-posti teel saidi administraatoriga.

14. Kohaldatav õigus

Te nõustute, et käesolevad kasutustingimused ja mis tahes vaidlused, mis tulenevad selle veebisaidi või pakutavate toodete või teenuste kasutamisest, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Billiou asukohas kehtivatele kohalikele seadustele, olenemata mis tahes erinevustest nimetatud kohaldatavate õigusaktide ja teie asukohas kehtivate õigusaktide vahel. Sellel veebisaidil kasutajakonto registreerimisega või selle veebisaidi ja selle pakutavate teenuste kasutamisega nõustute, et Billiou asukoha suhtes kohaldatakse kohtualluvust ja et kõik vaidlused lahendatakse nimetatud kohtutes.

15. Mitmesugused andmed

(i) Juhul kui poolte suhtes pädev kohus leiab, et käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte on vastuolus õigusaktidega, tõlgendatakse kõnealust sätet nii, et see kajastab poolte esialgset kavatsust vastavalt kohaldatavale õigusele, ning ülejäänud kasutustingimused jäävad kehtima ja kohaldatavad; (ii) Kui üks pool ei tee ühtegi käesolevate kasutustingimuste kohast õigust teatavaks, ei loeta seda poolte õigusest loobumiseks ning kõnealune õigus jääb täies ulatuses kehtima; (iii) Te nõustute, et mis tahes nõue või põhjus seoses selle veebisaidi või selle teenustega tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul pärast sellise nõude või põhjuse tekkimist, või nimetatud nõue või põhjus aegub igaveseks, olenemata mis tahes vastupidistest õigusaktidest; (iv) Billiou’s võib loovutada oma õigused ja kohustused käesolevate kasutustingimuste alusel; sellisel juhul vabaneb Billiou’s kõigist edasistest kohustustest.