Billiou’s Dealer Zone Betingelser for brug

1. Accept af brugsbetingelser og ændringer

Hver gang du bruger eller giver adgang til dette websted, accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser, som ændres fra tid til anden med eller uden varsel til dig. Hvis du bruger en bestemt tjeneste på dette websted eller får adgang til den via dette websted, er du desuden underlagt alle regler eller retningslinjer, der gælder for disse tjenester, og de vil blive indarbejdet ved henvisning i disse brugsbetingelser. Læs venligst vores fortrolighedspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser ved henvisning.

2. Billious service i forhandlerzonen

Dette websted og de tjenester, der leveres til dig på og via dette websted, leveres på et “AS IS”-grundlag. Du accepterer, at Billiou’s forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde leveringen af dette websted og dets tjenester og til at fjerne data, enten midlertidigt eller permanent, når som helst, uden varsel og uden ansvar over for dig, Billiou’s vil ikke blive holdt ansvarlig for rettidighed, fjernelse af oplysninger, manglende lagring af oplysninger, unøjagtighed af oplysninger eller ukorrekt levering af oplysninger.

3. Dit ansvar og dine registreringsforpligtelser

For at kunne bruge dette websted eller visse dele af det kan du blive bedt om at registrere dig for en brugerkonto på dette websted; i dette tilfælde accepterer du at give sandfærdige oplysninger, når du bliver bedt om det. Ved at registrere dig for en brugerkonto accepterer du udtrykkeligt denne hjemmesides brugsbetingelser, herunder eventuelle ændringer foretaget af Billiou’s, som er offentliggjort heri.

4. Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Registreringsdata og andre personligt identificerbare oplysninger, som webstedet kan indsamle, er underlagt betingelserne i Billious Dealer Zone Privacy Policy.

5. Registrering og adgangskode

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode, og du er ansvarlig for al brug af din brugerkonto og/eller dit brugernavn, uanset om du har givet tilladelse til det eller ej. Du accepterer straks at underrette Billiou’s om enhver uautoriseret brug af din brugerkonto, dit brugernavn eller din adgangskode.

6. Din adfærd

Du accepterer, at alle oplysninger eller data af enhver art, uanset om det drejer sig om tekst, software, kode, musik eller lyd, fotografier eller grafik, video eller andre materialer (“indhold”), der gøres offentligt eller privat tilgængelige, udelukkende er under ansvar af den person, der leverer det pågældende indhold, eller af den person, hvis brugerkonto anvendes. Du accepterer, at Billiou’s ikke på nogen måde er ansvarlig over for dig for indhold, der vises på dette websted, eller for fejl eller udeladelser.

Ved brug af dette websted eller en hvilken som helst tjeneste accepterer du udtrykkeligt, at:

(a) du vil ikke levere noget indhold eller opføre dig på nogen måde, der kan opfattes som: ulovligt; ulovligt; truende; skadeligt; krænkende; chikanerende; stalking; skadelig; ærekrænkende; injurierende; injurierende; vulgært; obskønt; stødende; anstødeligt; anstødeligt; pornografisk; designet til at forstyrre eller afbryde driften af dette websted eller enhver tjeneste, der leveres; inficeret med en virus eller anden destruktiv eller skadelig programmeringsrutine; giver anledning til civil- eller strafferetligt ansvar; eller er i strid med gældende lokal, national eller international lovgivning;

(b) du må ikke udgive dig for at give dig ud for at være en anden person eller enhed, og du må ikke forfalske eller på anden måde forsøge at skjule eller fordreje oprindelsen af indhold, som du har leveret, eller give et forkert billede af det;

(c) du vil ikke indsamle eller indsamle oplysninger om andre brugere;

(d) du vil ikke levere, og du vil ikke bruge dette websted til at levere indhold eller service på nogen kommerciel måde, eller på nogen måde, der involverer junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller enhver anden form for uautoriseret reklame eller handel; du vil ikke bruge dette websted til at promovere eller drive nogen service eller indhold uden Billious forudgående skriftlige samtykke;

(e) du vil ikke levere noget indhold, der kan give anledning til, at Billiou kan holdes civilt eller kriminelt ansvarlig, eller som kan betragtes som en overtrædelse af lokal, national eller international lovgivning, herunder – men ikke begrænset til – love vedrørende ophavsrettigheder, varemærker, patenter eller forretningshemmeligheder.

7. Indsendelse af indhold på dette websted

Ved at levere indhold til dette websted:

(a) du accepterer at give webstedsredaktøren en verdensomspændende, royaltyfri, evig, ikke-eksklusiv ret og licens (herunder eventuelle moralske rettigheder eller andre nødvendige rettigheder) til at bruge, vise, reproducere, ændre, tilpasse, tilpasse, udgive, distribuere, distribuere, udføre, fremme, arkivere, oversætte og skabe afledte værker og kompileringer, helt eller delvist. En sådan licens gælder for alle former, medier og teknologier, der allerede er kendt på leveringstidspunktet eller senere udviklet;

(b) du garanterer og erklærer, at du har alle juridiske, moralske og andre rettigheder, der kan være nødvendige for at give Billious den licens, der er angivet i dette afsnit 7;

(c) du anerkender og accepterer, at Billiou’s har ret (men ikke pligt) til efter Billiou’s skøn at nægte at offentliggøre eller fjerne eller blokere adgangen til indhold, du leverer, til enhver tid og af enhver grund, med eller uden varsel.

8. Tjenesteydelser fra tredjeparter

Varer og tjenester fra tredjeparter kan blive annonceret og/eller gjort tilgængelige på eller via dette websted. Forklaringer vedrørende produkter og tjenester, der leveres af tredjeparter, er underlagt de politikker og erklæringer, som disse tredjeparter har fremsat. Webstedsredaktøren er på ingen måde ansvarlig for eller ansvarlig for dine forretninger eller interaktion med tredjeparter.

9. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Billiou’s og dets repræsentanter, datterselskaber, associerede selskaber, tilknyttede parter, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, uafhængige entreprenører, annoncører, partnere og co-branders skadesløs for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, som kan indgives af en tredjepart, der opstår som følge af din adfærd eller forbindelse med dette websted eller denne tjeneste, din levering af indhold, din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller enhver anden overtrædelse af en anden persons eller parts rettigheder fra din side.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF DETTE WEBSTED OG AF ALLE TJENESTER ELLER INDHOLD, DER LEVERES (“TJENESTEN”), SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTER OG INDHOLD LEVERES TIL DIG “SOM DET ER”, OG BILLIOU’S FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, ENTEN STILTIENDE ELLER UDTRYKKELIGT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. WEBSTEDSUDGIVEREN GIVER INGEN GARANTI, HVERKEN STILTIENDE ELLER UDTRYKKELIGT, FOR AT NOGEN DEL AF TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, FEJLFRI, VIRUSFRI, RETTIDIG, SIKKER, NØJAGTIG, PÅLIDELIG ELLER AF NOGEN KVALITET, OG DER GIVES HELLER INGEN GARANTI, HVERKEN STILTIENDE ELLER UDTRYKKELIGT, FOR AT NOGET INDHOLD PÅ NOGEN MÅDE ER SIKKERT TIL DOWNLOAD. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT HVERKEN BILLIOU’S ELLER NOGEN DELTAGER I TJENESTEN YDER PROFESSIONEL RÅDGIVNING AF NOGEN ART, OG AT ENHVER RÅDGIVNING ELLER ANDEN INFORMATION, DER OPNÅS VIA DETTE WEBSTED, UDELUKKENDE MÅ ANVENDES PÅ EGEN RISIKO, OG AT WEBSTEDETS REDAKTØR IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE. Nogle jurisdiktioner tillader muligvis ikke ansvarsfraskrivelse af stiltiende garantier, og visse udsagn i ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig med hensyn til stiltiende garantier; de øvrige vilkår og betingelser kan dog fortsat håndhæves uanset dette.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BILLIOU’S IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER; DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM BILLIOU’S ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), SOM SKYLDES (I) BRUGEN AF TJENESTERNE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE, (II) OMKOSTNINGERNE VED AT SKAFFE ERSTATNINGSVARER OG/ELLER -TJENESTER SOM FØLGE AF EN TRANSAKTION, DER ER INDGÅET VIA TJENESTER, (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE DATAOVERFØRSLER, (IV) ERKLÆRINGER FRA EN TREDJEPART ELLER ADFÆRD FRA EN TREDJEPART, DER BRUGER TJENESTER, ELLER (V) ETHVERT ANDET FORHOLD I FORBINDELSE MED TJENESTER. I nogle jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse ansvar, og derfor gælder sådanne begrænsninger muligvis ikke for dig.

12. Forbehold af rettigheder

Billiou’s forbeholder sig alle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og enhver anden ejendomsret, som Billiou’s måtte have med hensyn til dette websted, dets indhold og de varer og tjenester, der måtte blive leveret. Brugen af Billiou’s rettigheder. og ejendom kræver Billiou’s forudgående skriftlige samtykke. Ved at stille tjenester til rådighed for dig giver Billiou’s dig ikke nogen implicitte eller udtrykkelige licenser eller rettigheder, og du vil ikke have nogen ret til at gøre kommerciel brug af dette websted eller leverede tjenester uden Billiou’s forudgående skriftlige samtykke.

13. Anmeldelse af krænkelse af ophavsretten

Hvis du mener, at din ejendom er blevet brugt på en måde, der kan betragtes som en krænkelse af ophavsretten eller en overtrædelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan Billious ophavsretsagent kontaktes via e-mail til webstedets administrator.

14. Gældende ret

Du accepterer, at disse brugsbetingelser og enhver tvist, der opstår som følge af din brug af dette websted eller de leverede produkter eller tjenester, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med de lokale love, der gælder på Billious hjemsted, uanset eventuelle forskelle mellem den nævnte gældende lovgivning og den lovgivning, der er gældende på din lokalitet. Ved at registrere dig for en brugerkonto på dette websted eller ved at bruge dette websted og de tjenester, det tilbyder, accepterer du, at jurisdiktion gives til de domstole, der har kompetence på Billious hjemsted, og at eventuelle tvister vil blive behandlet af de nævnte domstole.

15. Forskellige oplysninger

(i) I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være i strid med lovgivningen af en domstol med jurisdiktion over parterne, vil den pågældende bestemmelse blive fortolket således, at den afspejler parternes oprindelige hensigter i overensstemmelse med gældende lovgivning, og resten af disse brugsbetingelser vil forblive gyldige og gældende; (ii) En parts manglende påberåbelse af en rettighed i henhold til disse brugsbetingelser vil ikke blive betragtet som et frafald af den pågældende parts rettighed, og den pågældende rettighed vil fortsat være fuldt ud gældende; (iii) Du accepterer, at ethvert krav eller årsag med hensyn til dette websted eller dets tjenester skal indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller årsag er opstået, ellers vil det nævnte krav eller årsag være forældet for evigt, uden hensyn til nogen modsatrettet lovgivning; (iv) Billiou’s kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser; i dette tilfælde vil Billiou’s være fritaget for enhver yderligere forpligtelse.