Billiou’s Dealer Zone Podmínky použití

1. Přijetí podmínek používání a změn

Při každém použití těchto webových stránek nebo umožnění přístupu na ně souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami používání ve znění pozdějších změn, ať už vám byly oznámeny nebo ne. Kromě toho, pokud používáte určitou službu na těchto webových stránkách nebo k ní máte přístup prostřednictvím těchto webových stránek, budete podléhat všem pravidlům nebo pokynům platným pro tyto služby, které budou začleněny formou odkazu do těchto Podmínek používání. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek používání formou odkazu.

2. Služba Billiou’s Dealer Zone

Tyto webové stránky a služby poskytované na těchto webových stránkách a jejich prostřednictvím jsou poskytovány tak, jak jsou. Souhlasíte s tím, že společnost Billiou’s si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit poskytování těchto webových stránek a jejich služeb a odstranit data, a to buď dočasně, nebo trvale, kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám, přičemž společnost Billiou’s nenese odpovědnost za včasnost, odstranění informací, neuložení informací, nepřesnost informací nebo nesprávné doručení informací.

3. Vaše povinnosti a registrační povinnosti

Pro používání těchto webových stránek nebo jejich určitých částí můžete být požádáni o registraci uživatelského účtu na těchto webových stránkách; v takovém případě souhlasíte s tím, že na požádání poskytnete pravdivé informace. Registrací uživatelského účtu výslovně souhlasíte s podmínkami používání těchto stránek, včetně všech změn provedených společností Billiou’s, které jsou zde zveřejněny.

4. Zásady ochrany osobních údajů

Registrační údaje a další osobně identifikovatelné informace, které může web shromažďovat, podléhají podmínkám Zásad ochrany osobních údajů v dealerské zóně Billiou.

5. Registrace a heslo

Zodpovídáte za zachování důvěrnosti svého hesla a nesete odpovědnost za veškeré použití svého uživatelského účtu a/nebo uživatelského jména, ať už jím bylo autorizováno, nebo ne. Souhlasíte s tím, že budete společnost Billiou’s neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu, uživatelského jména nebo hesla.

6. Vaše chování

Souhlasíte s tím, že za veškeré informace nebo data jakéhokoli druhu, ať už jde o text, software, kód, hudbu nebo zvuk, fotografie nebo grafiku, video nebo jiné materiály (dále jen „obsah“), zpřístupněné veřejně nebo soukromě, nese výhradní odpovědnost osoba, která tento obsah poskytuje, nebo osoba, jejíž uživatelský účet je používán. Souhlasíte s tím, že společnost Billiou’s nenese vůči vám žádnou odpovědnost za obsah zobrazený na těchto webových stránkách ani za jakoukoli chybu či opomenutí.

Používáním těchto webových stránek nebo jakékoli poskytované služby výslovně souhlasíte s tím, že:

(a) nebudete poskytovat žádný obsah ani se chovat způsobem, který by mohl být vykládán jako: nezákonné; nezákonné; výhružné; škodlivé; urážlivé; obtěžující; pronásledující; zneužívající; hanlivé; pomlouvačné; vulgární; obscénní; urážlivé; nevhodné; pornografické; určené k narušení nebo přerušení provozu těchto webových stránek nebo jakékoli poskytované služby; infikované virem nebo jinou destruktivní nebo škodlivou programovou rutinou; vedoucí k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti; nebo porušující platné místní, národní nebo mezinárodní právo;

(b) nebudete se vydávat za žádnou osobu nebo subjekt, ani nebudete zkreslovat své spojení s nimi; nebudete falšovat ani se jinak snažit zakrýt nebo zkreslit původ jakéhokoli vámi poskytnutého obsahu;

(c) nebudete shromažďovat ani sbírat žádné informace o ostatních uživatelích;

(d) nebudete poskytovat a nebudete používat tyto webové stránky k poskytování jakéhokoli obsahu nebo služby komerčním způsobem nebo způsobem, který by zahrnoval nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové systémy nebo jakoukoli jinou formu nepovolené reklamy nebo obchodu; nebudete používat tyto webové stránky k propagaci nebo provozování jakékoli služby nebo obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Billiou;

(e) nebudete poskytovat žádný obsah, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti společnosti Billiou nebo který by mohl být považován za porušení jakéhokoli místního, národního nebo mezinárodního práva, včetně – mimo jiné – zákonů týkajících se autorských práv, ochranných známek, patentů nebo obchodních tajemství.

7. Poskytování obsahu na těchto webových stránkách

Poskytnutím jakéhokoli obsahu na tyto webové stránky:

(a) souhlasíte s udělením celosvětového, bezplatného, trvalého, nevýhradního práva a licence (včetně jakýchkoli morálních práv nebo jiných nezbytných práv) na používání, zobrazování, reprodukci, úpravu, přizpůsobení, publikování, distribuci, předvádění, propagaci, archivaci, překlad a vytváření odvozených děl a kompilací, a to vcelku nebo zčásti. Tato licence bude platit s ohledem na jakoukoli formu, médium, technologii již známou v době poskytnutí nebo později vyvinutou;

(b) zaručujete a prohlašujete, že máte veškerá zákonná, morální a jiná práva, která mohou být nezbytná k udělení licence společnosti Billious uvedené v této části 7;

(c) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Billiou’s bude mít právo (nikoli však povinnost) dle svého uvážení odmítnout zveřejnění, odstranit nebo zablokovat přístup k jakémukoli vámi poskytnutému obsahu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, s upozorněním nebo bez něj.

8. Služby třetích stran

Na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím může být inzerováno a/nebo zpřístupněno zboží a služby třetích stran. Prohlášení týkající se výrobků a služeb poskytovaných třetími stranami se řídí zásadami a prohlášeními těchto třetích stran. Redakce webu v žádném případě nenese odpovědnost za vaše jednání nebo interakci s třetími stranami.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Billiou’s a její zástupce, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, spřízněné strany, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, nezávislé dodavatele, inzerenty, partnery a spolumajitele značek za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených právních poplatků, které mohou být vzneseny jakoukoli třetí stranou v důsledku vašeho chování nebo spojení s těmito webovými stránkami nebo službou, vašeho poskytování obsahu, vašeho porušení těchto podmínek používání nebo jakéhokoli jiného porušení práv jiné osoby nebo strany.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NEBO OBSAH (DÁLE JEN „SLUŽBA“) POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBY A OBSAH JSOU VÁM POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A SPOLEČNOST BILLIOU’S SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO VÝSLOVNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. VYDAVATEL STRÁNEK NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ PŘEDPOKLÁDANOU NEBO VÝSLOVNOU, ŽE JAKÁKOLI ČÁST SLUŽBY BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ VIRŮ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, PŘESNÁ, SPOLEHLIVÁ NEBO KVALITNÍ, ANI NEZARUČUJE, AŤ UŽ IMPLICITNĚ NEBO VÝSLOVNĚ, ŽE JAKÝKOLI OBSAH JE BEZPEČNÝ PRO STAHOVÁNÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BILLIOU’S ANI ŽÁDNÝ Z ÚČASTNÍKŮ SLUŽBY NEPOSKYTUJE ODBORNÉ RADY JAKÉHOKOLI DRUHU A ŽE JAKÉKOLI RADY NEBO JINÉ INFORMACE ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MŮŽETE POUŽÍVAT VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE EDITOR STRÁNEK NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. Některé jurisdikce nemusí povolovat zřeknutí se implicitních záruk a některá prohlášení ve výše uvedeném zřeknutí se odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat, pokud jde o implicitní záruky; ostatní podmínky zůstávají vymahatelné bez ohledu na to.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BILLIOU’S NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY; TO ZAHRNUJE MIMO JINÉ ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BILLIOU’S BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z (I) POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO NEMOŽNOSTI SLUŽBY POUŽÍVAT, (II) NÁKLADŮ NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉKOLI TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM DATOVÝM PŘENOSŮM NEBO JEJICH ZMĚNY, (IV) PROHLÁŠENÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBY NEBO (V) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB. V některých právních řádech není povoleno omezovat odpovědnost, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat.

12. Výhrada práv

Billiou’s si vyhrazuje veškerá práva, mimo jiné veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a jakákoli jiná vlastnická práva, která může mít Billiou’s k těmto webovým stránkám, jejich obsahu a zboží a službám, které mohou být poskytovány. Použití práv a majetku společnosti Billiou’s vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Billiou’s. Tím, že vám společnost Billiou’s zpřístupní služby, vám neposkytuje žádné implicitní ani výslovné licence nebo práva a vy nebudete mít žádná práva na jakékoli komerční využití těchto webových stránek nebo poskytovaných služeb bez předchozího písemného souhlasu společnosti Billiou’s.

13. Oznámení o porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že váš majetek byl použit způsobem, který by mohl být považován za porušení autorských práv nebo porušení vašich práv duševního vlastnictví, můžete kontaktovat zástupce společnosti Billiou pro autorská práva prostřednictvím e-mailu správci stránek.

14. Rozhodné právo

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání a veškeré spory vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek nebo poskytovaných produktů či služeb se budou řídit a vykládat v souladu s místními zákony platnými v místě sídla společnosti Billiou, bez ohledu na případné rozdíly mezi uvedenými platnými právními předpisy a právními předpisy platnými ve vašem místě. Registrací uživatelského účtu na těchto webových stránkách nebo používáním těchto webových stránek a služeb na nich poskytovaných souhlasíte s tím, že je dána pravomoc soudů příslušných podle sídla společnosti Billiou a že případné spory budou projednávat uvedené soudy.

15. Různé informace

(i) V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek používání bude soudem s jurisdikcí nad stranami považováno za rozporné s právními předpisy, bude toto ustanovení vykládáno tak, aby odráželo původní úmysly stran v souladu s platnými právními předpisy, a zbývající část těchto Podmínek používání zůstane platná a použitelná; (ii) Neuplatnění jakéhokoli práva kterékoli ze stran podle těchto Podmínek používání nebude považováno za vzdání se práva této strany a uvedené právo zůstane v plné platnosti a účinnosti; (iii) Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo důvod týkající se těchto webových stránek nebo jejich služeb musí být uplatněn do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku nebo důvodu, jinak bude uvedený nárok nebo důvod navždy promlčen, a to bez ohledu na jakékoli opačné právní předpisy; (iv) Společnost Billiou’s může postoupit svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek používání; v takovém případě bude společnost Billiou’s zbavena jakýchkoli dalších závazků.